prof. dr hab. Ludwik Czerwiecki

Ludwik Czerwiecki

Zakład Analizy Żywności Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
DEPARTMENT OF FOOD ANALISYS, THE INSTITUTE OF AGRICULTURAL AND FOOD BIOTECHNOLOGY

Zajmuje się analizą żywności obejmującą: analitykę substancji dodatkowych (konserwanty, sztuczne substancje słodzące), niektórych składników żywności (witaminy, węglowodany), substancji obcych w żywności, szkodliwych dla zdrowia (ksenobiotyki)ze szczególnym uwzględnieniem mikotoksyn. W tej dziedzinie prof. Czerwiecki może poszczycić się pracami nad doskonaleniem metod chromatograficznych oznaczania mikotoksyn i innych wyżej wymienionych substancji.
Prof. Ludwik Czerwiecki  jest członkiem Gesellschaft für Mykotoxin Forschung, Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Komitetu Redakcyjnego Roczników PZH, Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Prowadzi wykłady dla studentów m.in. na temat zafałszowania produktów żywnościowych i analityki mikotoksyn. Współpracuje z Polskim Centrum Akredytacji nad metodami analitycznymi stosowanymi do oznaczania wspomnianych wyżej substancji w surowcach rolniczych i produktach spożywczych.


Professor Czerwiecki is occupied with food analysis, which covers analytics of additives (preservatives, artificial sweeteners), certain food ingredients (vitamins, carbohydrates), foreign material in food, substances harmful to health (xenobiotics) with particular emphasis on mycotoxins. In this field he may boast works on improvement of chromatographic methods of marking mycotoxins and other substances mentioned above. The Professor is a member of Gesellschaft für Mykotoxin Forschung, the Scientific Council at the Institute of Agricultural and Food Biotechnology, the Editorial Board of the Annals of the National Institute of Hygiene, the Bromatological Analysis Commission of the Committee on Analytical Chemistry at the Polish Academy of Sciences. He gives lectures to students among other things on the topic of food adulteration and mycotoxin analytics. He co-operates with the Polish Centre for Accreditation on the analytical methods used for marking of the substances mentioned above in agricultural raw materials and food products.

1.3/5 - (41 votes)