Regulamin / Terms and Conditions

 1. Nagroda Profesorów Farmacji spełnia funkcję opiniotwórczą. Pozytywna ocena Zespołu Ekspertów Farmacji ma pomóc producentom lub wyłącznym dystrybutorom produktów prozdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w potwierdzeniu, że ich preparaty posiadają właściwości odżywcze lub fizjologiczne o pozytywnym wpływie na organizm i odróżnić je od produktów, których działanie może budzić wątpliwości z punktu widzenia nauk farmaceutycznych.
 2. Laureaci będą mogli umieszczać informację o wyróżnieniu produktu Nagrodą bez ograniczeń pól eksploatacji przez 3 lata od podpisania Umowy Licencyjnej i uiszczenia wynikających z niej opłat.
 3. Zespół Ekspertów Farmacji powoływany jest na czas określony i ocenia produkty zgłoszone do medalu w dwóch sesjach w roku: w czerwcu i w styczniu.
 4. W sesji 15 czerwca – 15 lipca 2018 r. Zespół Ekspertów Farmacji tworzą: prof. Anna Wędzisz, prof. Grzegorz Bazylak, prof. Ludwik Czerwiecki, prof. Jan Ludwicki.
 5. W pracy Zespołu Ekspertów Farmacji będzie uczestniczył bez prawa głosu Paweł Kruś – twórca Nagrody.
 6. O przyznaniu Nagrody decydują wyłącznie głosy ekspertów. Nagroda jest przyznawana tylko w przypadku jednomyślności ekspertów.
 7. Zespół Ekspertów Farmacji będzie rozpatrywał jako kandydatów do Nagrody tylko produkty zgłoszone dobrowolnie przez producentów lub wyłącznych dystrybutorów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda Profesorów Farmacji jest nadawana produktom sprzedawanym w Rzeczypospolitej Polskiej jako notyfikowana żywność prozdrowotna.
 8. Wszyscy uczestnicy Zespołu Ekspertów Farmacji wymienieni w pkt. 4 niniejszego regulaminu oraz Organizator – Media TV Plus Sp. z o.o. zobowiązują się do zachowania w największej tajemnicy listy preparatów, którym nie zostanie przyznane prawo do Nagrody, gdyż sam fakt dobrowolnego zgłoszenia ich do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji jest zjawiskiem pozytywnym. Po każdej sesji ocen lista produktów, które nie otrzymały prawa do Nagrody zostanie zniszczona przez Organizatora najpóźniej w ciągu 7 dni.
 9. Zespół Ekspertów Farmacji ani Organizator nie udzielą nikomu informacji o powodach negatywnej oceny preparatów.
 10. Produkt, któremu nie przyznano prawa do podpisania umowy licencyjnej na używanie znaków Nagrody, może być ponownie zgłoszony do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, jeżeli ulegnie zmianie jego skład lub metody jego produkcji.
 11. Publikacja i prezentacja listy nagrodzonych preparatów będzie prowadzona systematycznie na łamach miesięcznika „Manager Apteki” i na stronach internetowych: npf.org.pl, nazdrowie.pl i w aktualnościach na wortalu medycynawpolsce.pl
 12. W przypadku użycia znaku „Nagroda Profesorów Farmacji” niezgodnie z polskim prawem farmaceutycznym, autorskim lub reklamowym Nagroda może zostać odebrana Laureatowi. Do odebrania prawa do użycia znaku „Nagrody Profesorów Farmacji” moc wykonawczą ma decyzja Organizatora Media TV Plus Sp. z o.o.
 13. Zadaniem Organizatora – Media TV Plus Sp. z o.o. – jest skoordynowanie pracy Zespołu Ekspertów Farmacji oraz promocja Nagrody.
 14. Producenci lub dystrybutorzy mogą dobrowolnie zgłosić swoje produkty do oceny Zespołu Ekspertów Farmacji, wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i „Warunków zgłoszenia produktów prozdrowotnych do Nagrody Profesorów Farmacji”.

“Pharmacology Professors` Award” Terms and Conditions

 

1. The Pharmacology Professors` Award performs an opinion-forming function. A positive assessment of the Pharmacology Expert Team is to help producers or exclusive distributors of pro-health products within the territory of the Republic of Poland to confirm that their preparations have nutritional or physiological effects which are advantageous to the body, and to distinguish them from products whose effect may raise doubt from the point of view of pharmaceutical sciences.
2. Laureates will be allowed to place information on distinguishing the product with the Award without any limitation as to fields of exploitation for 3 years from the date of signing the Licence Agreement and paying relevant fees resulting therefrom.
3. The Pharmacology Expert Team shall be appointed for limited period of time and shall assess products submitted for medal in two sessions per year: in June and January.
4. In the session held on 1–10 August 2018 the Pharmacology Expert Team is composed of prof. Anna Wędzisz, prof. Grzegorz Bazylak, prof. Ludwik Czerwiecki, prof. Jan Ludwicki.
5. The founder of the Award, Paweł Kruś, shall participate in the works of the Pharmacology Expert Team without the voting right.
6. The granting of the Award shall be determined by votes of the experts only. The Award shall be granted provided that the experts are unanimous.
7. The Pharmacology Expert Team shall consider as candidates for the Award only products which were submitted voluntarily by producers or exclusive distributors within the territory of the Republic of Poland. The Pharmacology Professors` Award shall be granted to products being sold in the Republic of Poland as notified pro-health food.
8. All members of the Pharmacology Expert Team mentioned in point 4 hereof and the Provider, Media TV Plus Sp. z o.o., undertake to keep the list of preparations which were not granted the right to the Award strictly secret, as the very fact of them being voluntarily submitted for the assessment to the Pharmacology Expert Team is a positive circumstance. After each assessment session, the list of products which were not granted the right to the Award shall be destroyed by the Provider within 7 days, at the latest.
9. Neither the Pharmacology Expert Team nor the Provider shall reveal information on the reasons for negative assessment of preparations to anybody.
10. A product which was not granted the right to conclude the licence agreement for using the Award marks may be submitted for assessment to the Pharmacology Expert Team again if its ingredients or methods of its production are changed.
11. The list of awarded preparations shall be published and presented regularly in the monthly “Manager Apteki”, on the websites: npf.org.pl, nazdrowie.pl, and in the news on the vortal medycynawpolsce.pl.
12. In the case of using the mark “Pharmacology Professors` Award” in violation of Polish pharmaceutical, copyright or advertising law, the Award may be taken back from the Laureate. The causative power to take back the mark “Pharmacology Professors` Award” shall be vested in the relevant decision of the Provider, Media TV Plus Sp. z o.o.
13. The task of the provider, Media TV Plus Sp. z o.o.,
shall be to co-ordinate the work of the Pharmacology Expert Team and to promote the Award.
14. Producers or distributors may voluntarily submit their products for assessment to the Pharmacology Expert Team only upon acceptance in writing of these terms and conditions and the “Terms and Conditions of Submitting Pro-Health Products for the Pharmacology Professors’ Award”.
pay the registration fee in the amount of PLN 4,000 + VAT to the account of the Provider, Media TV Plus Sp. z o.o. In the case of obtaining a positive opinion of the Pharmacology Expert Team, I undertake to conclude the licence agreement and pay the fee (according to the selected option) for the selected period of use of the word and figurative mark “Nagroda Profesorów Farmacji”/ “Pharmacology Professors’ Award” protected by the law.

More information: Paweł Kruś, mail: pawel.krus@mediatv.com.pl, mob. +48 501 030 854